Εκλογικά Θέματα πριν από τη Συνέλευση των Κρατών Μερών του 2021 – International Justice Monitor

0
Εκλογικά Θέματα πριν από τη Συνέλευση των Κρατών Μερών του 2021 – International Justice Monitor

Σε μια χρονιά εκτός για μεγάλες εκλογές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), η προσεχής συνεδρίαση της Συνέλευσης των Κρατών Μερών (ASP) θα έχει ωστόσο τις εκλογές του ΔΠΔ ψηλά στην ατζέντα της. Τα κράτη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσουν το ΔΠΔ κάνοντας τις απολύτως απαραίτητες βελτιώσεις στις εκλογικές διαδικασίες.

Όταν συνεδριάσει η ΑΣΠ από τις 6 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2021 δεν θα υπάρξουν μεγάλες εκλογές (θα επιλεγούν μόνο οι αντεισαγγελείς). Η ΑΣΠ εκλέγει δικαστές του ΔΠΔ κάθε τρία χρόνια και νέο εισαγγελέα κάθε εννέα χρόνια. Στην τελευταία συνεδρίασή του, τα συμβαλλόμενα κράτη εξέλεξαν έξι νέους δικαστές και τον τρίτο εισαγγελέα του ΔΠΔ. Παραδοσιακά, το ASP δεν ασχολήθηκε με εκλογικά θέματα κατά τη διάρκεια «μη εκλογικών» ετών. Αυτό αλλάζει τώρα για διάφορους λόγους. Πρώτον, το 2019 το Α.Σ.Ε.Π ενέκρινε ψήφισμα για την αναθεώρηση της διαδικασίας ανάδειξης και εκλογής δικαστών. Αυτό το ψήφισμα ξεκίνησε μια συνεχή αναθεώρηση της δικαστικής εκλογικής διαδικασίας. Δεύτερον, η Ανεξάρτητη Επισκόπηση Εμπειρογνωμόνων (IER) έχει εκδώσει συστάσεις για τη βελτίωση των εθνικών διαδικασιών υποψηφιοτήτων για υποψηφίους δικαστών και για την ενίσχυση του συστήματος για την εκλογή του γραμματέα. Τέλος, μια εκκρεμής αξιολόγηση της περσινής εκλογής του εισαγγελέα δίνει την ευκαιρία να εντοπιστούν και άλλες βελτιώσεις. Με αυτές τις εντολές, τα κράτη που συνέρχονται τον Δεκέμβριο έχουν ένα σαφές άνοιγμα στην προώθηση των αρχών της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της αξίας σε όλες τις πτυχές των εκλογών του ΔΠΔ.

Εκλογή Γραμματέα

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, η ολομέλεια των δικαστών εκλέγει τον γραμματέα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συστάσεις του ASP. Επεξεργάζοντας αυτόν τον κανόνα, ο Κανονισμός Διαδικασίας και Απόδειξης του ΔΠΔ αναφέρει ότι η Προεδρία καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων, τον διαβιβάζει στην ASP με αίτημα για συστάσεις και διαβιβάζει τον κατάλογο μαζί με τυχόν συστάσεις της ASP στην ολομέλεια των δικαστών. Η IER διαπίστωσε ότι το σύστημα αυτό ήταν ανεπαρκές και συνέστησε, μεταξύ άλλων μέτρων, τη σύσταση ενός φορέα εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα επέλεγε τους υποψηφίους και θα παρείχε μια λίστα με επιλεγμένο κατάλογο στο ASP για επιβεβαίωση και διαβίβαση στους κριτές. Η IER συνέστησε επίσης την παράταση της θητείας του καταχωρητή από πέντε σε επτά ή εννέα έτη και να καταστεί μη ανανεώσιμη.

Η Πρωτοβουλία για τη Δικαιοσύνη έχει παρατηρήσει παρατυπίες στη σχέση μεταξύ του γραμματέα και των δικαστών. Τέτοιες παρατυπίες έχουν αντίκτυπο στο πλαίσιο διακυβέρνησης του ΔΠΔ και εν μέρει έχουν τις ρίζες τους στο σύστημα εκλογής του γραμματέα. Ειδικότερα, το ισχύον σύστημα δίνει κίνητρα στους υποψηφίους να δίνουν προεκλογικές υποσχέσεις σε δικαστές σχετικά με υπηρεσίες Μητρώου που ευνοούν αδικαιολόγητα επιμελητήρια ή μεμονωμένους δικαστές. Μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, ο γραμματέας διατηρεί ένα ισχυρό κίνητρο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεμονωμένων δικαστών ή ομάδων δικαστών, ακόμη και αν αυτό είναι παράλογο και σε αντίθεση με την αποτελεσματική χρήση των δικαστικών πόρων. Παραδείγματα τέτοιων απαιτήσεων περιλαμβάνουν υπερβολικά αιτήματα για οχήματα ICC, χώρους γραφείων ή άλλα προνόμια και πίεση για πρόσληψη μέλους της οικογένειας ενός δικαστή.

Αυτά τα προβλήματα δικαιολογούν αλλαγές στη διαδικασία εκλογής του γραμματέα. Η σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των συστάσεων της IER. Εκλογές στελεχών του ΔΠΔ έχουν μολυνθεί από πολιτικές διευθετήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ψήφων, και δεν είχαν πάντα ως αποτέλεσμα την εκλογή των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα. Το ASP έχει συστήσει σταδιακά ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκλογή του δικαστές και η εκλογή του κατήγορος. Δεδομένου ότι οι επόμενες εκλογές γραμματείας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2023, είναι επείγον για την ASP να εξετάσει τις συστάσεις της IER.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η υιοθέτηση των συστάσεων της IER θα απαιτούσε τροποποίηση των νομικών κειμένων του δικαστηρίου. Αυτό ισχύει ασφαλώς για τυχόν αλλαγές στη θητεία ή αλλαγή του οργάνου που είναι τελικά υπεύθυνο για τις εκλογές. Ωστόσο, η περσινή διαδικασία για την εκλογή του εισαγγελέα έδειξε ότι είναι δυνατή η εισαγωγή δημιουργικών βελτιώσεων εντός του θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, παρόλο που τα ψηφίσματα της ASP δίνουν στα συμβαλλόμενα κράτη την ελευθερία να προτείνουν οποιονδήποτε υποψήφιο εισαγγελέα, το Γραφείο ASP επινόησε ένα σύστημα να οριστούν υποψήφιοι στο τέλος μιας δίκαιης και ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής.

Ομοίως, θα ήταν δυνατό να εισαχθεί μια ανεξάρτητη διαδικασία επιλογής για την εκλογή του γραμματέα το 2023 με την επιφύλαξη μιας μεταγενέστερης, πλήρους αναθεώρησης της εκλογικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, για τις εκλογές του 2023, ένα όργανο εμπειρογνωμόνων θα μπορούσε να καταρτίσει τον κατάλογο που θα διαβιβάσει η Προεδρία στην ASP για συστάσεις. Ο χρόνος είναι λίγος, αλλά εξακολουθεί να είναι δυνατή η σύσταση ενός τέτοιου φορέα εάν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση.

Καθώς τα συμβαλλόμενα κράτη εξετάζουν την εκλογή του γραμματέα το 2023, είναι υψίστης σημασίας οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές να αντιμετωπίζουν παρατυπίες του παρελθόντος και να κάνουν τις εκλογές πιο δίκαιες και πιο διαφανείς και βασισμένες στην αξία. Εάν δοθεί στην ASP έναν πιο εξέχοντα ρόλο χωρίς την προσθήκη ενός ανεξάρτητου στοιχείου, κινδυνεύει να καταστήσει τις εκλογές περισσότερο, όχι λιγότερο, πολιτικές.

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, όλοι οι υπάλληλοι του ΔΠΔ πρέπει να είναι υψηλού ηθικού χαρακτήρα. Το ICC και το ASP δεν έχουν μέχρι στιγμής εφαρμόσει επαρκείς διαδικασίες ελέγχου για να πιστοποιήσουν ότι οι υποψήφιοι πληρούν την απαίτηση ακεραιότητας. Ακολουθώντας έντονο συνηγορία της κοινωνίας των πολιτών γύρω από την περσινή εκλογή του εισαγγελέα, η αρμόδια για τις εκλογές επιτροπή ανέθεσε τους ελέγχους ιστορικού και ασφαλείας. Ενώ τέτοιες πρακτικές αντιπροσωπεύουν βελτίωση, υπολείπονται της πλήρους απόστασης που απαιτείται για θέσεις υψηλού επιπέδου.

Για να διορθώσει το έλλειμμα του περασμένου έτους, το Γραφείο ASP ενέκρινε πρόταση για έλεγχο των υποψηφίων αναπληρωτών εισαγγελέων. Ο πρόεδρος της ASP ανέπτυξε την πρόταση σε χρόνο ρεκόρ και το Προεδρείο δεν ζήτησε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών. Ενώ η πρόταση είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, επίσης αφήνει μερικά κενά. Ειδικότερα, η πρόταση δεν προβλέπει ρητά συνεντεύξεις για τη φήμη και καθιστά ιδιαίτερα επαχθές το κανάλι να αναφέρει παραπτώματα. Η επιβεβαίωση του ηθικού χαρακτήρα απαιτεί περισσότερα από τη δημιουργία ενός καναλιού αναφοράς για παράπονα. Απαιτεί εξώθηση ολοκληρωμένη ανακοίνωση σχετικά με το κανάλι, καθώς και να κάνετε αυτό το κανάλι γνωστό, προσβάσιμο και αξιόπιστο. Ο ενδελεχής έλεγχος απαιτεί επίσης συνεντεύξεις φήμης για όλους τους υποψηφίους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν παράπονα. Αυτό σημαίνει ότι τα πάνελ θα πρέπει να κάνουν συνέντευξη από πολλούς από τους νυν και πρώην συναδέλφους κάθε υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που δεν αναφέρονται ως αναφορές από τον υποψήφιο. Αυτές οι συνεντεύξεις είναι σημαντικές επειδή δεν μπορούν να καταγραφούν όλα τα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από ένα κανάλι αναφοράς λόγω πολλαπλών φραγμών. Επιπλέον, οι συνεντεύξεις με φήμη μπορούν να εξερευνήσουν τα στιλ διοίκησης, τη συλλογικότητα και τον σεβασμό της διαφορετικότητας.

Ενώ η καθιέρωση μιας ad-hoc διαδικασίας ελέγχου για την εκλογή αντεισαγγελέων ήταν αποδεκτή δεδομένης της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κενού, είναι επιτακτική ανάγκη η ASP να δημιουργήσει τώρα έναν μόνιμο μηχανισμό ελέγχου για όλους τους εκλεγμένους αξιωματούχους του ΔΠΔ. Δεδομένων των ελαττωμάτων στον έλεγχο των αντεισαγγελέων, αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να επαναληφθεί σε μελλοντικές εκλογές. Αντίθετα, στην επερχόμενη σύνοδό της η ASP θα πρέπει να δώσει εντολή στο Προεδρείο ή μια διευκόλυνση να χρησιμοποιήσει το 2022 για την ανάπτυξη ενός μόνιμου μηχανισμού ελέγχου για όλες τις μελλοντικές εκλογές. Στόχος θα ήταν η ASP να υιοθετήσει αυτόν τον μηχανισμό στη σύνοδο ASP του επόμενου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο ή η διευκόλυνση θα πρέπει να διαβουλεύονται με την κοινωνία των πολιτών και άλλους εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, το Προεδρείο ή η διευκόλυνση θα μπορούσαν να ζητήσουν απόψεις από τον εισαγγελέα, τον επικεφαλής του Μηχανισμού Εσωτερικής Εποπτείας και άλλους παράγοντες σχετικά με την εκτέλεση της πρότασης ελέγχου ώστε οι αναπληρωτές εισαγγελείς να αντλήσουν τα απαραίτητα διδάγματα.

Διδάγματα από την Εισαγγελική Εκλογή

Στο περσινό ΑΣΠ κράτη κόμματα κάλεσε το Γραφείο ASP να «εξεταστούν τρόποι για να συνεχιστεί η ενίσχυση της διαδικασίας με την οποία εκλέγεται ο Εισαγγελέας» και να γίνει αυτό «μέσω διαφανών και περιεκτικών διαβουλεύσεων με τα Κράτη Μέρη και την κοινωνία των πολιτών και με την ανατροφοδότηση της Επιτροπής Εκλογής του Εισαγγελέα και της Επιτροπής Εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση της εντολής τους».

Το Προεδρείο ζήτησε τη συνεισφορά για αυτήν την αναθεώρηση από την πρώην προεδρία της ASP, καθώς και από την Επιτροπή Εκλογής του Εισαγγελέα και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Αν και αυτές οι συνεισφορές είναι σημαντικές και μπορούν να βοηθήσουν στον προβληματισμό σχετικά με τις προηγούμενες εκλογές και τις απαραίτητες βελτιώσεις, τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να αναθέσουν μια αναλυτική μελέτη που να περιλαμβάνει αυτές τις απόψεις καθώς και στοιχεία από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Το Προεδρείο δεν έχει ακόμη ορίσει συνεστιακούς σταθμούς του κρατικού κόμματος για να ηγηθούν της διαδικασίας των διδαγμάτων παρά το γεγονός αυτό πρόθεση να το πράξει. Καθώς οι μνήμες αρχίζουν να σβήνουν, είναι επιτακτική ανάγκη το Προεδρείο να προχωρήσει στην επανεξέταση της εισαγγελικής εκλογής το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου να συμβάλει σε αυτόν τον προβληματισμό, η Open Society Justice Initiative θα ξεκινήσει σύντομα ένα ενημερωτικό έγγραφο βασισμένο σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτό το έτος με διάφορους παράγοντες που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν στενά τη διαδικασία εκλογής του εισαγγελέα.

Εθνικές υποψηφιότητες

Ένα 2019 Έκθεση Πρωτοβουλίας για τη Δικαιοσύνη για τις δικαστικές εκλογές του ΔΠΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποψηφιότητες υποψηφίων δικαστών στο ΔΠΔ είναι σε μεγάλο βαθμό αδιαφανείς. Τα περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη φαίνεται να «επιλέγουν τους υποψηφίους με έναν σε μεγάλο βαθμό ad hoc τρόπο, συχνά προνομιακά προσωπικές ή πολιτικές διασυνδέσεις σε βάρος της διαφάνειας, των ανταγωνιστικών ευκαιριών και της αξίας». Η έκθεση IER εντόπισε επίσης πολύ αναγκαίες βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι συστάσεις της IER για τις δικαστικές εκλογές ήταν ανατέθηκε για συζήτηση στην Ομάδα Εργασίας του Προεδρείου στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συζήτηση για όλες τις συστάσεις θα ολοκληρωθεί φέτος, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή τους βραχυπρόθεσμα.

Η επόμενη περίοδος υποψηφιοτήτων για τους δικαστές του ΔΠΔ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023, σε μόλις 15 μήνες από τώρα. Είναι επείγον όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που σκέφτονται να προτείνουν δικαστή στον επόμενο γύρο, να υιοθετήσουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες υποψηφιότητάς τους για να εγγυηθούν μια ανταγωνιστική, δίκαιη και αξιοκρατική επιλογή υποψηφίων.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Διορισμούς Κριτών έχει λάβει παρατηρήσεις από τα συμβαλλόμενα κράτη σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες διορισμού τους. Με βάση αυτές τις υποβολές και άλλες πληροφορίες, η συμβουλευτική επιτροπή θα προετοιμάσει α σύνοψη και έγγραφο αναφοράς. Το έγγραφο αναφοράς, του οποίου η ημερομηνία δημοσίευσης είναι ασαφής, θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τα συμβαλλόμενα κράτη που εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής ή αναθεώρησης νομοθεσίας σχετικά με τις υποψηφιότητες δικαστών στο δικαστήριο του ΔΠΔ. Κατά την ανάπτυξη του εγγράφου, η συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες και να επανεξετάζει τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα για τους δικαστικούς διορισμούς.

Η βελτίωση των διαδικασιών για την εκλογή των αξιωματούχων του ΔΠΔ είναι μία από τις σημαντικότερες ενέργειες που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέρη για να καταστήσουν το ΔΠΔ πιο αποτελεσματικό και αποτελεσματικό. Με τόσες πολλές διαδικασίες σε εξέλιξη, είναι επιτακτική ανάγκη η επερχόμενη σύνοδος ASP να λάβει συγκεκριμένα βήματα σε πολλαπλά μέτωπα, όπως ανεξάρτητη επιλογή, έλεγχος, εθνικές διαδικασίες υποψηφιοτήτων και διδάγματα για την εκλογή του εισαγγελέα.

Schreibe einen Kommentar